خدای من
چه فایده ای داره که پیش مردم آبرو داشته باشم؟ولی پیش تو آبرو نداشته باشم؟
آبرو برای غیر تورو میخوام چیکار؟