فکرشو کن اگه غیر تو جای تو میبود... الان نه من بلکه هیچ کس در اینجایی که هست نمیبود...