مطلب قبلیم رو که نوشتم یه چیز خیلی جالب به ذهنم رسید...
دیشب مهمونی بودیم و بابام غذای زیادی (نسبت به همیشه) برای خودش گرفت و اتفاقا من گفتم احتمال خوردن همه غذا توسط بابا به درصد هم نمیرسه...
اما در کمال ناباوری خانواده بابا همه غذا رو خورد!
به خودم گفتم اگر، این احتمال زیر صفر عملی شد؛ احتمال زیر صفر برنده شدن من تو مسابقه هم میتونه عملی بشه!
آخه خیلی به پول جایزه مسابقه نیازمندم!