دروغ یک جادو هست... شاید بگید نه این یک جادو نیست اما از بزرگترین جادو هاست... فقط زیادی عادی شده تو چش نمیاد...

کار جادو همونطور که قران میگه تصرف در احساسات دیگران برای نمایاندن چیزی به چیز دیگریست...

خب این دروغی که داره چهره زشت منو به یک چهره قابل احترام قرار میده خب این چیه؟ همون دروغ نیست؟