میگم توی ایران باستان هر چندروز درمیون توی تقویم زده جشن فلان چیز... خب اونها اینهمه جشن میگرفتن وقت برای انجام کار دیگه هم داشتند؟

میدونم حالا یه عده میان حمله کنند به من!