گاهی تنها کاری که باید در برابر احترام دیگران کرد، کمی خجالت است...