روز هایم بدون رضایت تو میگذرند و این دردناکترین عذابیست که در حق من اجرا میشود...