عاشقان پنجره باز است اذان میگوید
یا
عاشقان پنجره باز است از آن میگوید
!