سوال من اینه از خودم که چرا بین این همه اسم هایی که تو داری اینقدر دل به ستَارالعیوبیت تو دل بسته ام؟
آبرویی که پیش تو رفته باشه چه اهمیتی داره که پیش غیر تو حفظ باشه؟
آه...


بعدا نوشت: خداجون کسی مثل تو نمیشه در بزرگی برای همین تو خیلی راحت میتونی گناه و بی آبرویی مارو با یک کار خوب دیگه شاید در آینده پاک کنی... ولی بنده هات هر چه قدر بزرگ هم باشند، شاید حتی با کارهای خوب هم سایه سیاهی روی چهره من ببینند...

پس باز هم منم و تو ای ستّارالعیوب... گناه های من بزار بین خود من و خود تو بمونه...
...