تصمیم گرفتم، کار دوستان رقبا رو نبینم! (در مسابقه)
ناامید کننده هست برای من!
ولی من امیدم به خداست... انشالله ما هم میریم جلو!