با در نظر گرفتن یک جمله از خیلی از فتنه ها میشه جلوگیری کرد... حداقل میشه گفت میشه از دچار فتنه شدن ها جلوگیری کرد... و اونم اینه که:

هرگز از گذشته رودخانه‌ای که خشک شده است قدر دانی نمی‌شود

.

این جمله توی کتاب: لطفا گوسفند نباشید نوشته بود که واقعا از زیباترین جمله هایی بود که من در طول عمرم خوندم...