یه نفس عمیق بکشید

چشتان رو ببندید و باز هم یک نفس عمیق دیگه بکشید... بعد چشماتون رو باز کنید و با تمام جرات و شجاعت و از ته دلتوندبه خدا بگید : دوست دارم خدا

این عمل رو چند یار تکرار کنید هر بار از عمق بیشتری از دلتون بگید... بعد یکهو حس میکنید که خدا بغلتون کرده... حس میکنید که چه انرژی فوق العاده ای شمارو احاطه کرده...