بهم گفت: یک نفر رو که اهل بابلسر هست رو میخوای بهت معرفی کنم برای ازدواج؟
گفتم: تو اونو از کجا میشناسی؟!
گفت:‌ یکی دوسال هست که توی تلگرام با هم خواهر و برادریم...!
گفتم: نه، خوشم نمیاد با دختری که راحت با غریبه ها خواهر و برادر میشه ازدواج کنم...
گفت خب تو از کجا میدونی که اون دختری که بعدا باهاش ازدواج کردی در گذشته اینگونه نبود؟
گفتم: حداقلش اینه که نمیدونم...
گفت: قانع شدم!

به قول رزمنده تفکر نوشت!: همینکه ندونیم کسی در گذشته چه کاری کرده میتونیم با دل باز قبولش کنیم... اما اگر خطاهای یک نفر از گذشته مشخص باشه و برامون روشن باشه، رو اوردن بهش بدور از عقلانیت هست...
ب.ن: بی‌ربط به دو مطلب قبلی نیست!