سلام
خیلی دوست دارم این ترامپ بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه... اونوقت هست که میشه: یا رومی روم، یا زنگی زنگ
اینکه دشمنی اشکار بشه خیلی بهتره...
ولی بدور از همه بحث های سیاسی، شخصیت خنده دار جالبی داره!