مکالمه بین یک خرگوش و سنجاب!:
خرگوش: چندتا راه فرار بلدی؟
سنجاب: من فقط یک راه فرار بلد هستم، فقط بلدم برم داخل سوراخ داخل درخت؛ توچند تا راه بلدی برای فرار؟
خرگوش: من بالای سی تا راه برای فرار بلدم، از رفتن تو سوراخ های کوچیک گرفته تا...
چند لحظه گرگ حمله کرد و سنجاب سریع رفت توی سوراخ درخت اما خرگوش هی فکر میکرد که با استفاده از کدوم روش فرار کنه... که سر انجام تبدیل به غذای گرگ شد...

تفکر نوشت: بهتره توی زندگیمون فقط یک تخصص بلد باشیم ولی خوب بلد باشیم تا اینکه سی تا تخصص داشته باشیم و نتونیم به موقع از هیچکدومشون استفاده کنیم...