این خوب نیست که در دلم رو میبندم... بستن در دل خر است... 
شایدم نه عزیزم خدت خر استی...