سلام تا الان شده که به این فکر کنی که چرا من ادم موفقی نیستم یا نمیشم؟ جوابش خیلی راحته... چون ما تا الان این رو نخواستیم که ادم موفقی باشیم... دلیلش  اینه که ترسیدیم که موفقیت رو بخوایم... موفقیت تشکیل شده از تنها صرف عملی کلمه خواستن...

ما میترسیم از صرف عملی کلمه خواستن... چون هر چی که وارد وادی عمل شده از قوانین فیزیک پیروی میکنه... میترسیم چون طبق قانون سوم نیوتن هر عملی دارای عکس العملیست با همان قدرت و در جهت عکس آن عمل... میترسیم که در مقابل سختی عکس العمل تصمیم خواستنمون تحمل و مقاومت کنیم...

پس نترس تا بتونی تصمیم بگیری برای گرفتن هدف... هدفی که پله اول هر موفقیتی هست... نترس و باور کن که خدا کنارته... خدا پشتته و نمیذاره پشتت خالی بشه، فقط برای قویتر کردنت، برای با ارزش کردنت شرایط رو سخت میکنه اونقدر سخت میشه تا شاید وسوسه این بیاد سراغت که ریسمانی هم که به خدا بستی داره پاره میشه... مطمعن باش ریسمان خدا نازک میشه ولی هیچوقت پاره نمیشه....

پس نترس و برو بجنگ که خدا پشتته... برو موفقیت خودت رو، خودت بدست بیار...

مخاطب این پست خودم بودم....