خب راستش بدون رو دربایستی باید بگم:
اووَ یا اونگوّه یا هر چیزی که شبیه گریه باشه!! (خنده)
با گریه میخوام بگم که خب منم همسر میخوام! (:دی)