چشمی که بهم دادی تا تورو ببینه و پیدا کنه، دارم باهش غیر تورو میبینم و از تو دور میشم... 
چشمی که باید نور ببینه داره به ظلمت نگاه میکنه...

نمیدونم چی باید جوابت رو بدم؟مگه چیزی دارم که بتونم جوابت رو بدم؟